Apua, vireyttä ja pirteyttä sinun arkeesi

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Apukolmio Oy, Sorinkatu 4 C 311, 33100 Tampere
Rekisterinpitäjän yhteystiedot: puh. 050 328 8512, email: info@apukolmio.fi

Olemme päivittäneet tietosuojamenettelymme vastaamaan EU:n tietosuojadirektiiviä.
Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuojalainsäädännön ohella asiaa koskevaan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön sekä asiakkaan kanssa tehtyihin sopimuksiin tai suostumukseen.

Asiakkaasta rekisteröidään nimi, yhteystiedot, lähiomaisen yhteystiedot sekä sosiaaliturvatunnus, jota tarvitaan palveluiden tuottamiseen viranomaispäätöksellä mm. palvelusetelillä. Tietojen käsittelyn osalta on huomioitu käsittelyn rajoittaminen vain kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, lopetamme tietojen käsittelyn heti suostumuksen peruuttamisen jälkeen.

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Kun kyseinen palvelu annetaan kunnan/kuntayhtymän toimeksiantosopimuksella, toimii toimeksiantaja rekisterinpitäjänä. Tällöin kunta/kuntayhtymä päättää kaikesta tietojen luovutuksesta, myös silloin kun siihen on lakisääteinen perusta.

Asiakastietoja käytetään asiakkaan kanssa tehdyn palvelusopimuksen solmimiseen, sovittujen palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun laskutukseen, kirjanpitoon, kotitalousvähennykseen oikeuttavien ostojen koosteisiin arvonlisäverottomien ostojen osalta, asiakaspalautteiden kyselyihin sekä lakisääteisten raporttien toimittamiseen viranomaisille.

Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä tietojen säilytysajoista.

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, käsitteleekö Apukolmio Oy hänen henkilötietojaan. Asiakkaalla on oikeus korjata tai täydentää käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötieto. Asiakkaalla voi olla oikeus poistaa henkilötiedot tietyissä tilanteissa. Poistamme tiedot asiakkaan pyynnöstä, mikäli lainsäädännössä määritetyt perusteet täyttyvät.

Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus siirtää hallussamme olevat henkilötiedot itselleen tai toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee sellaisia henkilötietoja, jotka asiakas on itse toimittanut meille ja joita käsittelemme hänen suostumuksellaan tai toteuttaaksemme sellaisen sopimuksen, jossa asiakas on osallinen. Oikeus koskee niitä tietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Osa tiedoista voi olla paperikopiona eikä oikeus koske tällaisia asiakirjoja.

Asiakkaalla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Lopetamme henkilötietojen käsittelyn asiakkaan pyynnöstä, mikäli kyse on lainsäädännössä määritetyistä tilanteista.

Asiakastietoja ei luovuteta kolmannelle taholle. Asiakastiedot luovutetaan vain lain määräämissä tapauksissa viranomaisille.

Apukolmio Oy
Sorinkatu 4 C 311
33100 Tampere

 

Asiakaspalvelu
Puh. 050 328 8512

Sähköposti
info(at)apukolmio.fi

Tampereen kaupunki