Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY

Rekisterinpitäjä: Apukolmio Oy, Kuninkaankatu 22 B, 33210 Tampere
Y-tunnus 2444682-4
Rekisterin nimi: Apukolmion asiakasrekisteri
Rekisterinpitäjän yhteystiedot: puh. 010 2924 300, email: info@apukolmio.fi

Olemme päivittäneet tietosuojamenettelymme vastaamaan EU:n tietosuojadirektiiviä.

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuojalainsäädännön ohella asiaa koskevaan yksityiskohtaiseen lainsäädäntöön sekä asiakkaan kanssa tehtyihin sopimuksiin tai suostumukseen.

Asiakkaasta rekisteröidään nimi, yhteystiedot, lähiomaisen yhteystiedot sekä sosiaaliturvatunnus, jota tarvitaan palveluiden tuottamiseen viranomaispäätöksillä mm. palvelusetelillä. Tietojen käsittelyn osalta on huomioitu käsittelyn rajoittaminen vain kunkin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisiin tietoihin.Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, lopetamme tietojen käsittelyn suostumuksen peruuttamisen jälkeen.

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Kun kyseinen palvelu annetaan kunnan/kuntayhtymän toimeksiantosopimuksella, toimii toimeksiantaja rekisterinpitäjänä. Tällöin kunta/kuntayhtymä päättää kaikesta tietojen luovutuksesta, myös silloin kun siihen on lakisääteinen perusta.

Asiakastietoja käytetään asiakkaan kanssa tehdyn palvelusopimuksen solmimiseen, sovittujen palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun laskutukseen, kirjanpitoon, kotitalousvähennykseen oikeuttaviin koosteisiin arvonlisäverottomien ostojen osalta, asiakaspalauteiden kyselyihin sekä lakisääteisten raporttien toimittamiseen viranomaisille.

Asiakasrekisteriin tallennettujen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä tietojen säilytysajoista.

Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tietää, käsitteleekö Apukolmio Oy henkilötietojaan. Asiakkaalla on oikeus korjata tai täydentää käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen henkilötietosi. Asiakkaalla voi olla oikeus poistaa henkilötietosi tietyissä asetuksessa tarkoitetuissa tilanteissa. Poistamme tiedot pyynnöstäsi, mikäli lainsäädännössä määritetyt perusteet täyttyvät.

Asiakkaalla on tietyissä tilanteissa oikeus siirtää hallussamme olevat henkilötietosi itsellesi tai toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee sellaisia henkilötietoja, jotka olet itse toimittanut meille ja joita käsittelemme suostumuksesi nojalla tai toteuttaaksemme sellaisen sopimuksen, jossa olet osallinen. Oikeus koskee niitä tietoja, joita käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Osa tiedoista voi olla paperikopiona eikä oikeus koske tällaisia asiakirjoja.

Asiakkaalla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Lopetamme henkilötietojen käsittelyn pyynnöstäsi, mikäli kyse on lainsäädännössä määritetyistä tilanteista.

Asiakastietoja ei luovuteta kolmannelle taholle. Asiakastiedot luovutetaan vain lain määräämissä tapauksissa viranomaisille.

Apukolmio Oy
Sorinkatu 4 C 311
33100 Tampere

 

Toimisto
Puh. 050 328 8512

Sähköposti
info(at)apukolmio.fi

Tampereen kaupunki